Diagnoza i opinia

photo3

Nasza poradnia prowadzi diagnostykę oraz opiniuje w następujących obszarach:

 

 • zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi)
 • potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania)
 • specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • dojrzałość szkolna
 • problemy logopedyczne
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudność

 

Diagnoza – obejmuje analizę wszystkich funkcji psychomotorycznych oraz systemu językowego dziecka. Diagnozą zajmują się psycholog i pedagog, których badania uzupełniane są w miarę potrzeb badaniami innych specjalistów np. logopedy,czy badaniami lekarskimi. Dzieci i młodzież badamy w poradni na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Wynikiem diagnozy jakościowej jest wykrycie braków i opóźnień oraz określenie zaburzenia lub ryzyka jego wystąpienia w przypadku braku rozpoczęcia stymulacji. Efektem diagnozy jest wydanie opinii i/lub ustalenie indywidualnego, szczegółowego planu terapii. Diagnozy dokonuje specjalista: psycholog, pedagog, neurologopeda/logopeda, lekarz specjalista lub jeżeli jest to konieczne – zespół specjalistów.

 


 

photo2

Poradnia Siloe uprawniona jest do wydawania opinii w sprawie:

 

 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat,
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica,
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,
 • opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły.

 

Rodzice w poradni wyrażają zgodę (w formie pisemnej) na badanie dziecka. Diagnozowanie i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosujemy różnorodne metody i techniki badawcze.

 

Podstawową formą jest wywiad (dostarcza on wiadomości o najwcześniejszych latach życia), rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne i pedagogiczne.
W procesie diagnozowania używane są wystandaryzowane, rzetelne, trafne i wiarygodne testy. Służą one do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego.

 

Diagnoza może dotyczyć zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych i dydaktycznych, jest podstawą wydania wszystkich opinii czy informacji.