Terapie

photo5

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – obejmuje diagnozę, konsultacje oraz spotkania terapeutyczne i psychchoedukacyjne.

 
Pozwala na uzyskanie wsparcia, wiedzy oraz umożliwia pracę w następujących obszarach:

 • zaburzeń o podłożu lękowym, (np.fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne)

 • specyficznych zaburzeń rozwojowych, (np.zaburzenia uczenia się)

 • całościowych zaburzeń rozwojowych, (np.autyzm, niepełnosprawność intelektualna)

 • zaburzeń zachowania, (np.zaburzenia opozycyjno-buntownicze, agresja, autoagresja)

 • zaburzeń funkcjonowania społecznego, (np. mutyzm, zespół Tourette'a)

 • a także różnego rodzaju problemów wychowawczych,

lub związanych z niepokojącymi symptomami występującymi u dziecka: m.in. nadmiernej nieśmiałości,
trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, popadania w częste konflikty, nadmiernej impulsywności.

 

photo6TERAPIA PEDAGOGICZNA:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową

 • zajęcia rewalidacyjne

 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze na poziomie szkoły podstawowej 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

Terapia wad wymowy, która obejmuje:

 • kapacyzm zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d,

 • seplenienie nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,

 • reranie brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r.

 

photo7TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI:

 • dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,

 • dzieci zagrożone autyzmem,

 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 • dzieci zagrożone dysleksją i dyslektyczne,

 • dzieci z alalią i afazją dziecięcą,

 • dzieci z porażeniem mózgowym,

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

 • dzieci z zespołem Aspergera,

 • dzieci z Zespołem Downa