Wczesne wspomaganie

photo4

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożonego niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

 
Program WWRD obejmuje:

  • terapia logopedyczna – polegająca na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, korekcji wad wymowy oraz usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka;

  • terapia psychologiczna – polegająca na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

  • terapia pedagogiczna – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, udzielaniu wskazówek do pracy w domu zgodnie z programem terapeutycznym i osiąganymi przez dziecko postępami;

  • współpraca z rodzicami – opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dziecka, omawianie postępów w terapii oraz obszarów deficytowych, opracowywanie nowych zaleceń zgodnie z aktualnie pojawiającymi się potrzebami.

  • współpraca z innymi specjalistami.

 

Jakie są wymagania, aby dziecko zostało przyjęte do Zespołu WWRD?

 
Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Siole w Żorach jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiawydaną przez naszą bądź inną poradnie psychologiczno-pedagogiczną
 

Pobierz wniosek o wydanie opinii WWRD