Podstawa prawna

Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SILOE w Żorach  działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Poradnie niepubliczne uprawnione są do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka - dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności
do rozpoczęcia nauki w szkole.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Tekst jednolity (Dz. U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz.133),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

Poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii honorowanych przez szkoły w sprawie:

 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną

 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat

 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą

 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica

 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica

 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom

 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,

 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi tzwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,rudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią)

 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówcedla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły